Cart 0

ยืนยันการชำระเงิน

แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน / PAYMENT CONFIRMATION FORM
ลูกค้าที่ชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินโดยการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

  เลขที่ใบสั่งซื้อ | Order No. (ต้องระบุ)

  ชื่อของคุณ (ต้องระบุ)

  อีเมลของคุณ (ต้องระบุ)

  เบอร์โทร (ต้องระบุ)

  จำนวนเงินที่โอน (ต้องระบุ)

  วันและเวลาที่โอน (ต้องระบุ)

  บัญชีธนาคารที่โอนเข้า

  แนบหลักฐานการโอนเงิน/slip

  รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  กรอกรหัสยืนยันการส่ง: captcha

  การส่งจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีข้อความยืนยันการส่งปรากฎด้านล่าง

  หรือ แจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง LINE : @tsva