Cart 0

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีเชิร์ต-วัลฮัลลา

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าคือสิ่งที่เราใส่ใจและคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เราจึงจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลตามที่ระบุไว้ดังนี้เท่านั้น

ข้อมูลที่เราขอใช้คือข้อมูลเพียงบางส่วนของท่าน ได้แก่ ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนดไว้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อจำเป็นและเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรมระหว่างเรากับท่านเท่านั้น  การปกป้องดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านเปรียบเสมือนความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราซึ่งเราจะรักษาข้อมูลนี้อย่างดี

นี่คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทีเชิร์ต-วัลฮัลลา  (“นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่ทีเชิร์ต-วัลฮัลลา ใช้บริหารจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ที่มีการบังคับใช้ (“พระราชบัญญัติ”)

เมื่อท่านส่งข้อมูลมาให้เรา หรือสมัครเป็นลูกค้าในเว็บไซต์ของเราเพื่อที่จะซื้อ ดู หรือมิฉะนั้นสืบค้นผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เราเสนอ ( “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) นั่นคือท่านยอมรับและยินยอมให้ทีเชิร์ต-วัลฮัลลา (รวมทั้งของบริษัทและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) (รวมทั้งหมด เรียกว่า “บริษัทต่างๆ”) รวมทั้งผู้แทน และ/หรือตัวแทนทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัทต่างๆ นั้น และให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทต่างๆ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใน ลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เป็นส่วนเสริมแต่ไม่ได้มีขึ้นเพื่อทดแทนหรือแทนที่ความยินยอมอื่นๆ ที่ท่านอาจจะเคยให้ไว้ในอดีตแก่ทีเชิร์ต-วัลฮัลลา ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทีเชิร์ต-วัลฮัลลา อาจปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับแนวโน้มทางอุตสาหกรรม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ ทั้งนี้ ภายใต้สิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว